Fandom

Phineas and Ferb Wiki

Summer (Where Do We Begin?)/Multilanguage/Hebrew

< Summer (Where Do We Begin?)

2,817pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Stacy&#039;s Cousins こんにちわ。ステイチーの友達です。

(Kon'nichiwa. Suteichī no tomodachi desu.
-- Hello. We are friends of Stacy's.)

This page is translated and/or written in Hebrew. Click here for the English version. If the language uses a non-Roman script (Japanese, Chinese, Hebrew, etc.), then romanization using a commonly accepted method of transliteration would be appreciated.

Hebrew

,peyneyas: heyvem arevk

,helyelh la

...yesh yevm shel shemsh

...perb: vhem yevter mamesh

.peyneyas: qeytes, kel shenyh verg' shevveym peshevt zheb

...qeytes, zh hesyepver heky mevteslh sheshem'et 'ed 'ekesheyv

,yesh aver vegleydh, sheyyeq peyrevt, vekyep beltey regyel

?zh qeytes! az ayeph lhetheyl

.qeytes, beryekh veym av setm tesyenver, lenves qetset mhhevm

...qeytes, seqteym, avepneyyem av yhepyem petavem

...zh gem

,leglevsh 'el hegleym, lhemtesya setm metqenyem

.lhetseytes lerash shel perneqneshetyeyn

,lepgevsh bensheryem, lhervesh beshedh perheym

...lhevtesya aveth med'et

.avey, hekh. avely anhenv memheryem

.qeytes, zh 'esh v'eqeytesvet vekves mesheqh tesvenn

...qeytes, leshebt bhetser hahevreyt letseylev shel 'etes 'em ah shely

!zh qeytes beshebley

,heyvem arevk

,helyelh la

...yesh yevm shel shemsh

...perb: vhem yevter mamesh

.peyneyas: qeytes, kel shenyh verg' shevveym peshevt zheb

...qeytes, zh hesyepver heky mevteslh sheshem'et 'ed 'ekesheyv


,yesh aver vegleydh, sheyyeq peyrevt, vekyep beltey regyel?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.